Pogosta vprašanja KONTAKT

Splošni pogoji MOON charge

Splošni pogoji in pravila o uporabi sistema za polnjenje električnih vozil MOON charge

Splošni pogoji MOON charge

MOON charge pogoji

1. UVODNA DOLOČILA

1.1. Splošni pogoji in pravila za uporabo sistema za polnjenje električnih vozil MOON charge (v nadaljevanju: sistem MOON) in z njim povezanih storitev (v nadaljevanju: Splošni pogoji) opredeljujejo storitve, pogoje ter pravice in obveznosti uporabnika in ponudnika, v okviru storitev polnjenja v sistemu MOON.

1.2. Sistem MOON upravlja PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

1.3. Sistem Porsche Group Community (v nadaljevanju: PGC) omogoča avtentikacijo, dostop  in plačevanje storitev sistema Moon.

2. DEFINICIJE

2.1. Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitve polnjenja prek sistema MOON. 

2.2. Polnilna infrastruktura je tehnična oprema, ki omogoča polnjenje električnih vozil.

2.1. Storitev polnjenja je storitev, ki omogoča polnjenje električnih vozil na polnilni infrastrukturi sistema MOON.

2.2. Ponudnik storitev polnjenja sistema MOON charge je podjetje, ki upravlja polnilne postaje sistema MOON in uporabnike. Polnilne postaje v sistemu MOON so lahko v lasti ponudnika sistema MOON ali drugih upravljavcev.

2.3. Ponudnik omogoča polnjenje električnih vozil na polnilnih postajah sistema MOON. Ponudnik je PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.

2.4. Sistem MOON sestavljajo polnilne postaje, vključene v sistem MOON, ter povezava do storitev Porsche Group Community, kartica PGC ter terminali za neposredno plačilo polnjenja na polnilni postaji. Z registracijo uporabniškega računa PGC se med ponudnikom in uporabnikom vzpostavi naročniško razmerje, ki predstavlja pogodbeno razmerje med uporabnikom in ponudnikom skladno s temi Splošnimi pogoji.

2.5. Posamično polnjenje je celovita storitev polnjenja električnega vozila. Začetek in konec polnjenja sta določena s priklopom in odklopom polnilnega kabla vozila iz polnilne postaje oziroma polnilnega kabla polnilne postaje iz vozila. Posamično polnjenje je lahko uspešno ali neuspešno. Posamično polnjenje je časovno omejeno in plačljivo, pri tem pa se mora iz polnilne postaje v vozilo prenesti vsaj 1 kWh električne energije ali mora prenos električne energije trajati vsaj 15 sekund (v nadaljevanju: uspešno polnjenje). V primeru, da se iz polnilne postaje v avto ni prenesla zadostna količina energije, se posamično polnjenje šteje za neuspešno in ni plačljivo.

2.6. Polnilno mesto je točka priključitve na polnilni postaji. Polnilno mesto ima določeno največjo razpoložljivo izhodno moč, v kilovatih [kW]. 

2.7. Uporabniški račun se oblikuje po uspešni registraciji uporabnika v sistem MOON oziroma PGC in je zbirka vpisanih uporabnikovih podatkov ter vseh samostojno vnesenih informacij, povezanih z uporabo polnilne infrastrukture, povezane v sistem MOON oziroma PGC.

3. REGISTRACIJA UPORABNIŠKEGA RAČUNA 

3.1. Uporabnik lahko  storitev sistema MOON uporablja kot registriran ali neregistriran uporabnik. V slednjem primeru neregistriran uporabnik polnilno sejo aktivira s kreditno kartico, v kolikor polnilno mesto to omogoča.

3.2.   Registracijo v sistem MOON charge je moč izvesti preko MOON charge mobilne aplikacije ali spletne strani https://charge.moon-power.si/#/portal/locations. Predpogoj za uspešno registracijo je članstvo v programu ugodnosti Porsche Group Card. Včlanitev je brezplačna in se jo lahko opravi na spletni strani https://web.porsche-group-card.si/ ali pri pooblaščenih partnerjih Porsche Slovenija. Uporabnik v postopku registracije v MOON charge najprej opravi registracijo PGC računa. Vnese svoje osebne podatke. V naslednjem koraku aktivira uporabo sistema MOON charge pri čemer vnese zahtevane osebne podatke, s katerimi potrdi, da je član programa zvestobe PGC (ime, priimek, hišna številka, telefon) ter potrdi, da se strinja s temi Splošnimi pogoji in obdelavo svojih osebnih podatkov. Uporabnik mora ob spremembi osebnih podatkov te v sistemu posodobiti. Člani programa zvestobe PGC brez plačilne kartice PGC lahko v sistemu MOON charge uporabljajo brezplačne polnilne postaje. Člani programa zvestobe PGC s plačilno kartico PGC pa lahko uporabljajo tudi plačljive polnilne postaje.

3.4. Uporabnik jamči, da so posredovani podatki pravilni, resnični in popolni. Če se izkaže, da so uporabnikovi podatki nepravilni, neresnični ali nepopolni lahko ponudnik (začasno ali dokončno) prekine zagotavljanje storitev polnjenja temu uporabniku.

3.5. Uporabnik odgovarja za vse aktivnosti, ki so izvedene v okviru njegovega uporabniškega računa. V primeru, da sumi na zlorabo uporabniškega računa, mora o tem nemudoma obvestiti ponudnika. 

3.6. Uporabnik mora skrbeti za varnost svojega uporabniškega imena in gesla. Ponudnik ne odgovarja za morebitno zlorabo uporabniškega računa, ki jo povzročijo tretje osebe.

3.7. Uporabnik lahko izbira med naslednjimi načini plačevanja storitev polnjenja: 

 • Kot neregistrirani uporabnik plača storitev polnjenja s kreditno ali debetnmo kartico takoj po uspešno opravljeni polnilni seji na POS terminalu polnilne postaje, v kolikor postaja to omogoča

 • Kot registrirani uporabnik sistema MOON charge preko aplikacije / kartice PGC.

  3.8. Če želi uporabnik ukiniti svoj uporabniški račun, lahko to izvede preko kontaktnega centra Porsche Slovenija po elektronski pošti moonpower@porsche.si ali pisno na poslovni naslov ponudnika. V zahtevi mora uporabnik navesti svoje uporabniško ime in ostale osebne podatke po navodilu agenta kontaktnega centra. Na podlagi prejete zahteve Ponudnik uporabniški račun izbriše in o tem obvesti uporabnika.

4. OBRAČUNAVANJE STORITVE POLNJENJA IN DRUGIH POSTAVK NAROČNIŠKIH RAZMERIJ

4.1. Za opravljeno storitev polnjenja uporabnik ponudniku plača znesek, ki je sestavljen iz cene polnjenja, ki se obračuna skladno z veljavnim cenikom in pogoji tistega ponudnika storitve polnjenja prek sistema MOON, na čigar polnilni infrastrukturi je bila polnilna seja opravljena, ter morebitnega dodatka za gostovanje v polnilnem sistemu drugih ponudnikov. Posamično polnjenje se začne, ko uporabnik začne polnjenje. Za začetek polnjenja še šteje čas, ko se uporabnik uspešno avtorizira za polnilno sejo z uporabo enega izmed načinov identifikacije, s priklopom vtiča za polnjenje v izbrano vtičnico in z začetkom polnjenja vozila. Polnilna seja se konča z izvlekom vtiča za polnjenje. Stroški za polnjenje, ki so nastali v polnilnem sistemu drugih ponudnikov, so v primeru mesečnega obračunavanja lahko zavedeni izven obračunskega obdobja, v katerem so nastali. 

4.2. Cene storitev polnjenja določajo in v svojih cenikih na svoji spletni strani objavijo posamezni ponudniki storitev polnjenja s sistemom MOON. Višino morebitnega dodatka za gostovanje in povezave do vsakokrat veljavnih cenikov na svoji spletni strani objavi ponudnik po teh SP. Ponudniki storitev polnjenja s sistemom MOON so upravičeni do spremembe cen. Vsak uporabnik s prvo uporabo storitve polnjenja potrjuje, da je bil s ceniki ustrezno seznanjen in da se s ceno polnjenja na polnilnici, na kateri bo opravljal posamično polnjenje, strinja. 

4.3. Z uspešno izvedeno avtorizacijo in začetkom polnilne seje se uporabnik strinja s postopkom izvršitve plačilne transakcije po opravljeni storitvi. 

5. PLAČILO STORITVE POLNJENJA

5.1. Uporabniki sistema MOON plačujejo posamično polnjenje kot neregistrirani uporabniki s kreditno ali debetno kartico neposredno na polnilnem mestu, v kolikor polnilno mesto to omogoča, ali kot registrirani uporabniki preko sistema PGC ob predhodni uspešni registraciji. Veljavna kreditna kartica je pogoj za začetek polnjenja za neregistrirane uporabnike, pri čemer ponudnik pred začetkom polnjenja preveri veljavnost plačilne kartice (predavtorizacija), ki mora imeti za vsaj 35€ prostih sredstev. 

5.2. Registrirani uporabniki, ki imajo plačilno kartico PGC, plačajo polnitev preko sistema  PGC skladno s pogodbenimi pogoji Porsche Group Card.

5.3. Ponudnik uporabniku izda račun za opravljeno storitev polnjenja z ustrezno določenim obračunskim obdobjem. Izdani račun mu je na voljo tudi v sklopu uporabniškega računa. Ponudnik lahko na zahtevo uporabnika posreduje račun kot elektronski račun ali po standardni pošti. Uporabnik mora obvestiti ponudnika o vseh spremembah, ki bi vplivale na pošiljanje računov, in nosi vso odgovornost in posledice v zvezi z opustitvijo te dolžnosti. 

Celotna zgodovina polnjenj uporabnika je na voljo v njegovem uporabniškem računu.

Neregistrirani uporabnik, ki plača storitev polnjenja s kreditno ali debetno kartico, lahko do izdanega računa dostopa preko povezave https://charge.moon-power.si/#/portal/receiptdownload, in sicer tako, da v zato predvideno polje vpiše datum opravljenega polnjenja ter zadnje štiri številke kreditne ali debetne kartice. Uporabniki, ki plačujejo z Apple pay ali Google pay, morajo namesto zadnjih štirih številk kreditne ali debetne kartice v polje vpisati številko naprave, ki je bila uporabljena za plačilo z Apple ali Google pay (t.i. Device Account Number).

5.4. Morebitne reklamacije računa je treba pisno vložiti v osmih dneh od prejema računa, in sicer na elektronski naslov moonpower@porsche.si. Če je na računu navedenih več posameznih zneskov, mora uporabnik imenovati specifičen znesek, ki ga izpodbija. Ponudnik mora odgovoriti uporabniku v osmih dneh od prejema ugovora, uporabnik pa se zavezuje, da bo pomagal pri pojasnjevanju svojih ugovorov. 

6. SREDSTVA ZA IDENTIFIKACIJO NA POLNILNI INFRASTRUKTURI 

6.1. Identifikacijo in avtorizacijo uporabnika pred začetkom polnjenja na polnilni infrastrukturi, povezani v sistem MOON, je mogoče opraviti: 

 • z mobilno aplikacijo MOON charge
 • s RFID kartico PGC / MOON charge
 • s kreditno kartico na polnilnih postajah, ki to omogočajo
 • z drugim načinom identifikacije, ki ga omogoči upravljavec polnilne postaje.

7. UPORABNIKOVE OBVEZNOSTI

7.1. Uporabnik mora (vključno z, vendar ne omejeno na): 

 • uporabljati sistem MOON kot dober gospodar, vestno, pošten in brez zlorab,

 • Uporabljani sistem MOON le za namene in na način, kot je določen v teh Splošnih pogojih upoštevati navodila osebja ponudnika med uporabo polnilne infrastrukture

 • ponudnika nemudoma obvestiti o vseh motnjah, prekinitvah ali škodi na polnilni infrastrukturi, ki jih zazna, poravnati stroške odpravljanja namerno povzročene škode na elementih sistema MOON,

 • biti ves čas uporabe polnjenja v sistemu MOON dosegljiv po telefonu, 

 • sproti in pravočasno obveščati ponudnika o vseh okoliščinah in spremembah podatkov, ki bi lahko vplivale na izvajanje in zaračunavanje storitev polnjenja po teh SP,

  7.2. Uporabnik ne sme svojih identifikacijskih sredstev in uporabniškega računa deliti z drugo osebo, na drugo osebo tudi ne sme prenesti svojih pravic in obveznosti iz teh SP oz. naročniškega razmerja. Uporabnik mora primerno zaščititi svojo komunikacijsko opremo (npr. mobilni telefon), na kateri ima nameščeno aplikacijo PGC ali druge aplikacije, ki zagotavljajo dostop do sistema MOON

  7.3. Uporabnik zagotavlja, da bo polnilno infrastrukturo sistema MOON uporabljal izključno za polnjenje električnega vozila le z namenom vožnje z njim

8. PONUDNIKOVE PRAVICE IN OBVEZNOSTI  

8.1. Ponudnik mora: 

 • uporabniku omogočiti dostop do polnilne infrastrukture, vključene v sistem MOON, ko ta izpolnjuje vse zahteve, določene s temi splošnimi pogoji,
 • zagotavljati uporabnikom pomoč pri storitvah polnjenja prek klicnega centra. Telefonska številka klicnega centra je objavljena v aplikaciji PGC, na spletnih straneh PGC in na polnilnih postajah. 
 • uporabniku skladno z vsakokrat veljavnimi ceniki izdajati račune,
 • na pritožbe ali ugovore uporabnika, povezane s storitvijo polnjenja in zaračunavanje storitve polnjenja, odgovoriti najpozneje v 8 dneh,
 • ohranjati zaupnost osebnih podatkov, ki jih je podal uporabnik ob registraciji..

8.2. Ponudnik ni odgovoren za neizpolnjevanje obveznosti, zapisanih v teh Splošnih pogojih in/ali za posledice oteženega in/ali onemogočenega dostopa do sistema oziroma njegovega nedelovanja, vključno s prekinitvijo ali nezmožnostjo pričetka polnilne seje, če je našteto posledica objektivnih razlogov, na katere ponudnih nima vpliva (npr. izpad električne energije), višje sile ali napak in težav ponudnikov storitev polnjenja prek sistema MOON (npr. nedelovanje polnilne postaje).

8.3. Ponudnik si pridržuje pravico, da v času vzdrževalnih del, posodobitev ali odprave kritičnih napak prekine dostop do sistema. Ponudnik bo, razen v izjemnih primerih, uporabnika o takšnih posegih obvestil vnaprej.

8.4. Ponudnik je upravičen v primeru kršitve teh splošnih pogojev ali kadar obstaja sum zlorabe uporabniškega računa sistema MOON, ali v primeru kršitev, ki povzročajo ali bi lahko povzročile neposredno ali posredno škodo ali dodatne stroške oziroma okrnile ugled sistema MOON ali PGC, ponudnika ali njegovih zaposlenih ali povzročile škodo drugim uporabnikom sistema MOON ali PGC takoj in brezpogojno omejiti ali ukiniti dostop do sistema. Za presojo potrebnosti takšnega ukrepa je pristojen le ponudnik. Uporabnik se izrecno odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov proti ponudniku zaradi omejitve ali ukinitve dostopa in uporabe sistema MOON po tem odstavku.

8.5. Ponudnik ni odgovoren za škodo (vključno s škodo, ki jo povzročijo virusi), ki nastanejo zaradi uporabe sistema MOON na terminalski opremi, s katero je mogoče dostopati do sistema MOON. Ponudnik ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo ter poslovno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom ali izgubo posla, ki bi nastala uporabniku ali tretjim osebam zaradi napačnega dostopa, napačne uporabe ali napak v delovanju sistema MOON.  * * * * * *

9. GOSTOVANJE UPORABNIKOV DRUGIH PONUDNIKOV STORITVE POLNJENJA NA POLNILNI INFRASTRUKTURI SISTEMA MOON

9.1. Gostovanje predstavlja tista posamična polnjenja, pri katerih uporabniki niso registrirani v sistem MOON in/ali PGC, temveč so uporabniki sistema MOON prek drugih ponudnikov storitve polnjenja.

9.2. Pravice in obveznosti, ki veljajo za gostujočega uporabnika, so posebej dogovorjene v pogodbenem razmerju med obema ponudnikoma.

10. OBDELAVA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik obdeluje osebne podatke skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Ponudnik bo zbral osebne podatke uporabnika, ki jih ta posreduje v postopku registracije in podatke o izvedenih polnjenjih uporabnika na polnilnih postajah, ki so povezane v sistem MOON (podatki o polnjenju, kraju in času polnjenja, o vozilu in druge). Te osebne podatke bo ponudnik obdeloval za naslednje namene:   

 • za izpolnjevanja svojih pravic in obveznosti po Splošnih pogojih, 
 • za komuniciranje z uporabnikom pri nudenju podpore pri uporabljanju storitve MOON, vključno z obveščanjem o delovanju storitev sistema MOON, 
 • podatke o izvedenih polnjenjih uporabnika na polnilnih postajah, ki so povezane v sistem MOON (podatki o polnjenju, kraju in času polnjenja, o vozilu in druge) ponudnik obdeluje z namenom prikaza uporabniku, odprave napak ter anonimizirane statistične obdelave za izboljšanje delovanja sistema, 
 • ponudnik posreduje osebne podatke svojim preverjenim pogodbenim podizvajalcem (za zagotavljanje storitve plačila, za zagotavljanje storitve delovanja sistema Porsche Group Card za identifikacijo v sistemu MOON, za morebitno odpravljanje napak in pomoč uporabniku) v minimalnem obsegu, potrebnem za zagotavljanje storitev sistema MOON. 

Obdelava osebnih podatkov uporabnika temelji na izvajanju teh Splošnih pogojev, katerih stranka je uporabnik. Pravna podlaga za zbiranje in nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov uporabnika je tako 6(1)(b) člen GDPR.

Uporabnik ima skladno z veljavnimi predpisi pravico do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave in prenosljivosti svojih osebnih podatkov.  Če želi uporabnik izvršiti katero od svojih pravic, lahko to stori s pisno zahtevo, ki jo pošlje na kontakt pooblaščene osebe za varovanje osebnih podatkov, ki je naveden spodaj.

Če uporabnik svojih podatkov, ki so v registracijskem obrazcu opredeljeni kot obvezni, noče posredovati ponudniku, ali zahteva njihov izbris, ne more postati ali ostati uporabnik sistema MOON.  

Uporabnik ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov tudi pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu (www.ip-rs.si). 

Upravljavec osebnih podatkov je Porsche Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov je dosegljiva na poslovnem naslovu upravljavca in na elektronskem naslovu moonpower@porsche.si.

Upravljavec bo osebne podatke registriranih uporabnikov hranil, dokler uporabnik ne poda zahteve za izbris uporabniškega računa.

11. DRUGE DOLOČBE

11.2. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za posledice katerihkoli aktivnosti, ki jih je izvedel uporabnik na podlagi informacij, pridobljenih iz sistema MOON in aplikacije in/ali spletne strani PGC, in za morebitne posledice le-teh. Odgovornost ponudnika za škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi uporabe sistema MOON ali morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov v sistemu MOON in PGC, je v celoti izključena. 

12. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik bo o vsaki spremembi Splošnih pogojev obvestil uporabnike na spletni strani PGC in v mobilni aplikaciji PGC, in sicer najmanj 14 dni pred začetkom veljavnosti sprememb. Uporabnik privoli v take spremembe s prvo naslednjo prijavo in začetkom polnilne seje.

13. KONČNE DOLOČBE

13.1. Ti Splošni pogoji se izvajajo in razlagajo skladno z veljavno slovensko zakonodajo, z izključitvijo določb mednarodnega zasebnega prava ali katerekoli kolizijske določbe.

13.2. Ponudnik in uporabnik se zavezujeta, da se bosta vse spore, ki izhajajo iz teh Splošnih pogojev oz. naročniškega razmerja, reševala sporazumno. O vseh nerešenih sporih, ki nastanejo v zvezi s temi Splošnimi pogoji, bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

13.3. Če je ali bo katerakoli določba teh Splošnih pogojev postala delno ali  v celoti neveljavna, neizvršljiva ali ne bo več učinkovala, to ne vpliva na veljavnost, izvršljivost ali učinkovanje preostalih določb Splošnih pogojev.

13.4. Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.vrhunskaemobilnost.si

Ljubljana, 7. 5. 2020