Pogosta vprašanja KONTAKT

Podjetja, ne spreglejte!

16.11.2023

Koliko in kakšne subvencije in spodbude so podjetjem na voljo za postavitev sončne elektrarne v Sloveniji? Od 6. novembra jih je za kar 80 milijonov evrov.

Podjetja, ne spreglejte!

16.11.2023

Za poslovne subjekte ter skupnosti so subvencije in spodbude na voljo pri Borzenu, in sicer je od 6. novembra 2023 odprt nov razpis JP-OVE-01, za katerega je mogoče oddati vlogo vse do zaključka javnega poziva oziroma do porabe sredstev, ki skupaj znašajo 80 milijonov evrov. Borzenov center za podpore dodeljuje nepovratna sredstva za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote.

Kdo je upravičen do sredstev?

Po tem razpisu so do sredstev upravičene pravne osebe, zadruge, fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ter samoupravne lokalne skupnosti. Vpisani morajo biti v sodni oziroma poslovni register ter izkazovati registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije ali toplote. Izjemo v zvezi z registracijo dejavnosti glede proizvodnje električne energije zajemajo projekti, ki vključujejo proizvodne naprave, za katere iz soglasja za priključitev izhaja, da so priklopljene za namene samooskrbe.

Do subvencije je vaše podjetje upravičeno v primeru:

  • naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali
  • naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom (hranilnik je lahko vključen izključno v okviru posamezne proizvodne naprave in ni ločen projekt!).
Pomoč se dodeljuje za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso bila dokončana, ali proizvodna naprava ni obratovala, ali ni bila priključena na omrežje do 24. junija 2023. Lahko pa je začela obratovati oziroma je bila priključena na omrežje takoj po tem datumu. Za začetek del se šteje datum začetka gradbenih del ali datum sklenitve zavezujočega naročila z izvajalcem za izvedbo del. Proizvodna naprava mora začeti obratovati v 30 mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči.

Subvencije za sončne elektrarne

Po tem razpisu podjetja za sončno elektrarno dobijo 180 evrov za kilovat inštalirane moči. Če jo namestijo na nadstrešek, s katerim pokrijejo do tedaj nepokrito parkirišče, pa prejmejo kar 350 evrov za kilovat inštalirane moči. Omejitev moči sončne elektrarne je odvisna od velikosti podjetja – pri velikih je omejena na največ 1 megavat, pri srednjih, mikro in malih podjetih pa na največ 6 megavatov. Skupaj je za sončne elektrarne na voljo 42 milijonov evrov.

Subvencije za hranilnike

Subvencija za hranilnike električne energije, dodane k novi sončni elektrarni, znaša 225 evrov na kilovatno uro kapacitete hranilnika.

Če se odločite za katero od rešitev MOON, vam naši strokovnjaki pomagajo pravilno izračunati, kakšna subvencija bi vam lahko bila na voljo, in se prijaviti na razpis.

Omejitve dodeljene pomoči

Višina pomoči je omejena na do 45 % skupnih stroškov projekta, pri čemer se to lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim in mikro podjetjem, oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem. Hkrati višina pomoči posameznemu podjetju na projekt ne sme presegati 25 milijonov evrov.

Več informacij

In kako je s subvencijami za fizične osebe?

Subvencije za fizične osebe so na voljo pri Eko skladu, kjer lahko za sončno elektrarno prejmejo subvencijo 50 evrov za en kilovat inštalirane nazivne električne moči naprave (in ne več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe), za sončno elektrarno skupaj s hranilnikom pa 500 evrov za en kilovat inštalirane nazivne električne moči (ne več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne investicije).

Več informacij