Pogosta vprašanja KONTAKT

Nove subvencije (januar 2023) za sončne elektrarne in hranilnike električne energije

17.01.2023

Po tem, ko po 4. marcu 2022 ni bilo več na voljo subvencij za postavitev sončnih elektrarn, so v začetku januarja 2023 na Eko skladu objavili nov poziv za subvencije, namenjen tistim, ki so prejšnjega zamudili, njihova sončna elektrarna pa že deluje.

Nove subvencije (januar 2023) za sončne elektrarne in hranilnike električne energije

17.01.2023

JAVNI POZIV 104SUB-SO22 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije je torej namenjen tistim, ki so vse od 1.3.2022 dalje prejeli račun za nakup sončne elektrarne MOON, pogoj pa je, da ob oddaji vloge sončna elektrarna že obratuje, torej je priključena v omrežje. Če ta pogoj še ni izpolnjen, je treba z oddajo vloge počakati do priključitve sončne elektrarne. Za subvencije je na voljo 10 milijonov evrov. Ko bo sredstev zmanjkalo, se vloge ne bo več dalo oddati.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. (Primer izračuna: višina subvencije pri 13,6 kW elektrarni lahko znaša do 680,00 EUR (13,6kW x 50 €)).
 • 500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo s prigrajenim baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. (Primer izračuna: višina subvencije pri 13,6 kW elektrarni lahko znaša do 6800,00 EUR (13,6kW x 500 €, pri tem mora biti skupna vrednost naložbe v elektrarno in hranilnik vsaj 27.200 €. Če je nižja, je subvencija omejena na 25 % vrednosti naložbe)). Baterijski hranilnik mora imeti kapaciteto, da shrani za vsaj 0,7 ure proizvodnje sončne elektrarni pri polni moči. Formula za izračun kapacitete hranilnika je torej moč SE (kWp) * 0,7 h. Pogoj za višjo subvencijo je, da je bil hranilnik postavljen skupaj s sončno elektrarno in ne šele naknadno, torej, da sta na istem računu oziroma imata skupno soglasje za priključitev.
Tisti, ki so vlogo za subvencijo za sočno elektrarno že oddali v okviru prejšnjega razpisa Eko sklada, ki se je zaključil 4.3.2022, ne morejo zaprositi za subvencijo po novem razpisu.

Navodila za izpolnitev obrazca (104SUB-SO22_Vloga)

 • V obrazec vnesete zahtevane podatke o VLAGATELJU (prejemniku subvencije). Potrebno je tudi označiti, ali je vlagatelj lastnik, solastnik ali družinski član lastnika/solastnika.
 • V kolikor se vaš objekt ne nahaja na območju Triglavskega narodnega parka, pustite to polje pod točko 1 (podatki vlagatelja) prazno. Pod točko 3 (podatki o stavbi, ki je samooskrbovana z električno energijo) pa označite NE.
 • Pod točko 4 ( podatki o napravi za samooskrbo z električno energijo in podatki o baterijskem hranilniku električne energije ) zapišite moč vaše sončne elektrarne v kilovatih (kW) – toliko kot imate dejansko postavljeno na objektu.
 • Točko 5 pustite prazno.
 • Vlogo z vsemi dokazili in prilogami vložite osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si.
 • Obrazec DE MINIMIS (104SUB-SO22_Obrazec-de-minimis) izpolnijo le pravne osebe (d.o.o., s.p. ipd.)

Obvezno morate vlogi priložiti še sledeče priloge:

 1. Končni račun s podrobnejšo specifikacijo računa, ki vsebuje znamko, tip, nazivna električna moč, število modulov, moč baterije in kapaciteta baterije;
 2. Dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe;
 3. Samo za pravne osebe (d.o.o., s.p. ipd.): izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
 4. fotografijo vgrajene sončne elektrarne, na kateri bodo (po številu) razvidni vsi nameščeni moduli;
 5. kopijo Soglasja za priključitev
 6. kopijo Pogodbe o uporabi sistema (prejeli ste jo po priključitvi sončne elektrarne s strani elektro distributerja)
Več informacij