»Ključno je razogljičenje prometa«

24.01.2023

V svojem zagovoru pred člani parlamentarnega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor 13. januarja letos je Bojan Kumer, tedaj še kot kandidat za ministra za okolje, podnebje in energijo, izpostavil nujo po razogljičenju prometa in pospešeno vlaganje v obnovljive vire energije.

»Ključno je razogljičenje prometa«

24.01.2023

Kumer, ki je bil za ministra za novi vladni resor okolja, podnebja in energije v parlamentu tudi potrjen, je kot eno svojih prvih potez na tem položaju napovedal sprejetje novega zakona o obnovljivih virih energije. Ta bo namenjen zlasti sončnim elektrarnam, ki se bodo nahajale ob cestah, na vodah, ob kmetijskih površinah in drugje.

»Sonce je dosegljivo vsem državljanom in tudi nekaterim podjetjem, poleg tega je potencial sonca desetkrat večji kot potencial verige hidroelektrarn na srednji Savi,« je dejal. »Z novim zakonom želimo predvsem olajšati umeščanje infrastrukture v prostor, a ne na račun varstva okolja. Pomemben vidik bo tudi zmanjšanje administrativnih bremen.«

Eden ključnih izzivov bo po Kumerjevih besedah preobrazba rabe energije. “Promet je največji porabnik energije v Sloveniji, želimo pa, da bi lahko čim prej deloval brez fosilnih goriv.” Ukrepi novega ministrstva bodo vključevali tudi spodbude za posodabljanje voznega parka državljanov.

To bi lahko pomenilo, da bodo postopki za pridobivanje soglasij in priklopov poenostavljeni, pa tudi, da bodo za elektrarne, za katere je sedaj potrebno gradbeno dovoljenje (npr. za tiste, ki niso postavljene neposredno na objektih), spremenili in poenostavili postopek pridobitve dovoljenj (gradbenega in ostalih).

»V luči poudarka na zelenih oziroma trajnostnih ciljih je potrebna prenovitev prometne strategije, vendar ne na račun osnovnih ciljev, to je pretočnosti, mobilnosti, udobja in dostopnosti same storitve do končnih uporabnikov,« je opozoril.

S tem torej Kumer napoveduje nadaljevanje ali celo povečanje programa subvencij za nakup električnih vozil za fizične osebe.

Javni potniški promet je za ministra “hrbtenica razogljičenja potniškega prometa”. Vlada je že ustanovila družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, sprejet je bil tudi zakon o celostnem prometnem načrtovanju. Po Kumerjevih besedah pa je pripravljen tudi zakon za pospešeno uvajanje elektrificiranih vozil v državno upravo.